wtorek, 12 marca 2013

Skarb Państwa nie powinien pokrywać kosztów sądowych za szpital

 
Okoliczność, że działalność szpitala przynosi stratę, nie może powodować, że wszczęte z jego inicjatywy postępowanie sądowe prowadzone będzie na koszt Skarbu Państwa.
Takie stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w postanowieniu z dnia 14 lutego 2013 r., III AUz 29/13, LEX nr 1267405.
Sąd podkreślił, że rzeczywistość gospodarcza wymaga od podmiotów prowadzących jakąkolwiek formę działalności na rynku, w tym od tych, których działalność nie jest nastawiona na uzyskiwanie zysku, dysponowaniem określonymi środkami finansowymi, a dalej ich rozmyślnym wydatkowaniem. Planując zaś swoje wydatki jednostki te - przewidując realizację swoich praw przed sądem - powinny uwzględniać także konieczność wygospodarowania środków na prowadzenie procesu sądowego.
Planowanie bowiem wydatków bez uwzględnienia tej zasady, ocenione być musi jako dokonane z naruszeniem zasady równoważności w traktowaniu powinności finansowych przez zobowiązanego, gdyż obowiązek uiszczania kosztów sądowych wobec Skarbu Państwa jest co najmniej równorzędny z obowiązkiem wywiązywania się z innych zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności. Stąd też koszty dochodzenia praw przed sądem powinny być wkalkulowane w koszty prowadzonej działalności i uwzględnione przy planowaniu wydatków.
Wojciech Kowalski
Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP
 
Data publikacji: 11 marca 2013 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz