poniedziałek, 29 września 2014

Z prawnikiem przy kawie o.....
 • 3 pażdziernik 2014 r.- Założenie działalności gospodarczej w praktyce- spotkanie poprowadzą mec. Agnieszka Sowińska

 • 9  pażdziernik 2014 r. Mobbing spotkanie poprowadzi mec. Aneta Naworska

 • 16 październik 2014r. Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce medycznej  spotkanie poprowadzi mec. Justyna Gabrysiak 

 • 23 pażdziernik 2014r. Umowy o zakazie konkurencji spotkanie poprowadzi mec. Aneta Naworska

 • 30  październik 2014r. Dyskryminacja oraz równe traktowanie w zatrudnieniu- spotkanie prowadzi mec. Malwina Jarzembska

 • 6 listopada 2014 r. Prawo pacjenta do dodatkowej opinii lekarskiej, konsylium - spotkanie poprowadzi mec. Elżbieta Żuchowska

 • 13 listopada 2014r. Urlop rodzicielski - spotkanie poprowadzi mec. Agnieszka Sowińska

 • 20 listopada 2014r. Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone - spotkanie poprowadzi mec. Martyna Pakuła

 • 27 listopada 2014r. Umowy o wyszkolenie spotkanie poprowadzi mec. Tatiana Marszałek

 • 4 grudnia 2014r.  Akta pracownicze- przestępstwa związane z nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji spotkanie poprowadzi mec. Katarzyna Bórawska

 • 11 grudnia 2014r. Prawo pacjenta do informacji spotkanie poprowadzi mec. Alicja Siemianowska

 • 18 grudnia 2014r. Kobiety ciężarne i młode matki w świetle obowiazujacych przepisów prawa pracy spotkanie poprowadzi mec. Agnieszka Sowińska

niedziela, 28 września 2014

Polisa od błędów w sztuceZgodnie z treścią art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz. 654) lekarze ( przedsiębiorcy) wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej określonej w niniejszej ustawie muszą mieć obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Zakres ubezpieczenia obowiązkowego:
 • odpowiedzialność podmiotu wykonującego działalność leczniczą w Polce za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • odpowiedzialność podmiotu wykonującego działalność leczniczą w Polsce za szkody wynikające z niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, które miało miejsce podczas ochrony ubezpieczeniowej

Zakres powyższego ubezpieczenia określa rozporządzenie ministra finansów z 22 grudnia 2011r.

Zaznaczyć należy, że ubezpieczenie obowiązkowe chroni wyłącznie od szkód osobowych, czyli takich, które dotyczą bezpośrednio człowieka, jak uszkodzenie ciała.

Z uwagi na powagę błędów w sztuce lekarskiej, które ściśle wiążą się ze zdrowiem i życiem człowieka, określone w rozporządzeniu minimalne sumy gwarancyjne wynoszą odpowiednio:

  • 75 tys. euro- na jedno zdarzenie;
  • 350 tys. euro- na wszystkie zdarzenia

Pamiętać należy, że ubezpieczeniem obowiązkowym nie są objęte szkody wyrządzone przez podmiot wykonujący działalność leczniczą:

  • po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej;
  • polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy;
  • po zapłacie kar umownych;
  • powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

W odniesieniu do lekarzy niebędących przedsiębiorcami, którzy wykonują zawód w innej formie, np. na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej obowiązkowe ubezpieczenie OC nie obowiązuje. Jednakże nie stoi to na przeszkodzie, by lekarz ubezpieczył się dobrowolnie w zakresie OC z tytułu wykonywania zawodu lekarza na warunkach oferowanych przez zakłady ubezpieczeń.

Dobrowolność ubezpieczenia

Z ubezpieczeniem dobrowolnym mamy do czynienia wówczas, gdy ubezpieczenie jest ubezpieczeniem nadwyżkowym i wykorzystywane jest po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej z ubezpieczenia obowiązkowego.

Do sytuacji takich dochodzi wówczas, gdy wyrządzona przez lekarza szkoda będzie wyższa, albo gdy na skutek błędu przy operacji pacjent będzie niepełnosprawny, co z kolei będzie wiązało się z koniecznością wypłaty renty.
W takich okolicznościach pojawia się możliwość wykupienia ubezpieczenia dobrowolnego.
Zaletami ubezpieczenia dobrowolnego jest nie tylko możliwość podwyższenia sumy gwarancyjnej, w przypadku gdy kwota jest niewystarczająca do pokrycia szkody, ale także stanowi swoiste zabezpieczenie dla lekarza oraz podmiotów leczniczych w stosunku do osób trzecich, nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem za wyrządzone wobec nich szkody.

Ubezpieczenie dobrowolne nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie, jak również szkód wyrządzonych przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji w związku z wykonywanymi przez nie zabiegami chirurgicznymi, plastycznymi bądź kosmetycznymi.

Termin ważności ubezpieczenia

Istotną kwestią związaną z ubezpieczeniem jest okres jego trwania. Obowiązkowe ubezpieczenie OC obejmuje swoim zakresem odpowiedzialność cywilną za szkodę wywołaną działaniem lub zaniechaniem podmiotu ubezpieczonego, które miało miejsce w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Oznacza to, że odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń ma miejsce wyłącznie wtedy, gdy szkoda zostanie wyrządzona w czasie trwania wspomnianego ubezpieczenia.
Wobec powyższego istotne jest wskazanie momentu, w którym nastąpiło działanie lub zaniechanie wywołujące szkodę, a nie moment, w którym informacja o wyrządzeniu szkody stała się powszechnie wiadoma.

Ubezpieczenie sprzętu medycznego

Możliwość wyrządzenia szkody pacjentowi wiąże się nie tylko z prowadzeniem działalności leczniczej i świadczeniem pomocy medycznej ale może też wynikać z niemożności wykonywania  świadczeń medycznych wskutek nadzwyczajnych wydarzeń takich jak pożar, kradzież lub zalanie sprzętu medycznego. Mając powyższe na uwadze lekarze powinni wziąć pod rozwagę ubezpieczenie sprzętu medycznego, czy nawet leków na wypadek ich nieprzydatności wywołanej przechowywaniem medykamentów w nieodpowiednich do tego warunkach.