czwartek, 29 stycznia 2015

Regulamin sklepu internetowego - szkolenie

Szanowni Państwo informujemy, iż zostało ostanich kilka miejsc na szkolenie poświęcone Regulaminowi Sklepu Internetowego. 25 grudnia 2014r nastąpiła duża nowelizacja prawa w tym zakresie, tak więc niezbędne jest wprowadzenie zmian w dotychczas obowiązujących regulaminach. Osoby zaiteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o kontakt tel. 504-481-220 do piątku 30 stycznia. Cena uczestnistwa w szkileniu 100 zł + VAT
Szkolenie odbędzię się w siedzibie Kancelarii Naworska Marszałek Jarzembska sp.k. w Toruniu  

Zapraszamy serdecznie.


 W dniu 25 grudnia 2014r. zmieniły się nowe przepisy dotyczące praw konsumenta. Przede wszystkim weszła w życie nowa ustawa o prawach konsumenta, która znacznie rozszerza zakres obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż towarów i usług konsumentom. Zmienił się także kodeks cywilny i przepisy dotyczące gwarancji oraz rękojmi za wady. Nowe przepisy wymuszają także na właścicielach sklepów internetowych zmiany w ich regulaminach i ogólnych warunkach umów. Dotyczą one m. in. procedury reklamacyjnej i kosztów odstąpienia od umowy przez konsumenta. Nowe przepisy są na tyle znaczące, że bez wprowadzenia zmian regulaminy i ogólne warunki umów, a tym samym same umowy sprzedaży konsumenckiej będą rażąco niezgodne z obowiązującymi od 25 grudnia przepisami. W związku z tym zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu „Regulamin sklepu internetowego nowe przepisy i zasady funkcjonowania"
Ramowy plan szkolenia:
1) zakres wprowadzonych zmian,
2) praktyczne przedstawienie obowiązków, które muszą spełnić właściciele sklepów internetowych,
3) konsekwencje niedostosowania stron internetowych,
4) klauzule abuzywne (niedozwolone) –czym są, przykłady, konsekwencje stosowania,

wtorek, 20 stycznia 2015

Informacja o stanie zdrowia pacjentaNawiązanie przez lekarza dialogu z pacjentem jest jednym z najważniejszych aspektów udzielania świadczeń zdrowotnych. Człowiek bowiem często boi się sytuacji, rzeczy, które są dla niego nowe, niezrozumiałe i może reagować nadpobudliwie lub nawet agresywnie. Dlatego dla uniknięcia negatywnych reakcji należy w sposób prosty i zrozumiały wytłumaczyć pacjentowi każdy etap leczenia, każde przeprowadzanie badanie. Należy przy tym pamiętać, aby uzyskać informację zwrotną od pacjenta. Nie wystarczy bowiem poinformować pacjenta np. o korzyściach i zagrożeniach płynących z przeprowadzanego zabiegu. Pacjent musi zostać poinformowany „skutecznie”, czyli w sposób umożliwiający mu zrozumienie przekazywanych treści i w konsekwencji wyrażenie skutecznej, poinformowanej zgody np. na zabieg. Warto pamiętać, że tylko w ten sposób wyrażona zgoda chroni osobę udzielającą świadczeń przed odpowiedzialnością za przeprowadzenie zabiegu, badania etc. bez zgody pacjenta.
Należy również zwrócić uwagę na zakres przekazywanych pacjentowi informacji przez lekarza oraz pielęgniarkę. Pielęgniarka nie jest uprawniona do informowania pacjenta o diagnozie, rokowaniach czy możliwych dróg leczenia. Informacje w tych kwestiach udzielić może jedynie lekarz. Pielęgniarka jest natomiast uprawniona do informowania pacjenta o czynnościach pielęgnacyjnych czy zabiegach przez nią przeprowadzanych. Pojawia się jednak problem w sytuacji, gdy do podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych docierają wyniki badań pacjenta, z których wynika, że stan zdrowia pacjenta jest poważny, wymagający szybkiej interwencji. Na chwilę obecną wyniki wszelkich badań pacjenta są analizowane przez lekarza dopiero podczas wizyty pacjenta. Może to powodować negatywne konsekwencje dla procesu leczenia pacjenta.
Problem ten został zauważony również przez Rzecznika Praw Pacjenta. W związku z tym Rzecznik zaproponowała dodanie do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej ustępu o następującej treści: „W przypadku, gdy wyniki przeprowadzonych u świadczeniobiorcy badań diagnostycznych wskazują na stan zagrożenia życia lub zdrowia, świadczeniodawca niezwłocznie informuje świadczeniobiorcę, a lekarz określa dalszy przebieg leczenia.” Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało, że przedstawione rozwiązanie zostanie rozważone w trakcie prac nad nowelizacją rozporządzenia. Prace te zaplanowane są na pierwszy kwartał br., a związane są z wprowadzeniem obowiązującego od 1 stycznia 2015 r. pakietu onkologicznego.

środa, 7 stycznia 2015

Czym jest Porozumienie Zielonogórskie? Status prawny

Przełom grudnia i stycznia każdego roku budzi z wielu powodów wiele emocji. Jednym z źródeł tych emocji jest problem zawierania umów przez lekarzy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Celem jednak tego krótkiego artykułu nie jest ocena sporu prowadzonego na linii Ministerstwo Zdrowia a Porozumienie Zielonogórskie, a jedynie przybliżenie samej organizacji, jej podstawy prawnej i struktury.

„Porozumienie Zielonogórskie” Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia potocznie nazywana właśnie Porozumieniem Zielonogórskim to w myśl przepisów organizacja pracodawców tworzona na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991r. (Dz. U. z dnia 26 czerwca 1991r.), a nie spółka, jak to można wyczytać w niektórych publikacjach prasowych. Powstaje ona na podstawie uchwały członków – założycieli, których powinno być minimum 10. Organizacja pracodawców podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Posiada osobowość prawną.

Działa ona na podstawie uchwalonego przez siebie statutu, który zawiera przede wszystkim regulacje o charakterze organizacyjnym. Ustawa, o której wspomniano wyżej przewiduje możliwość tworzenia federacji jak i konfederacji takich organizacji. Sama ustawa nie definiuje tych pojęć jednak przyjmuje się, że federacja stanowi zrzeszenie związków pracodawców, a konfederacja zrzeszenie zrzeszeń. Różnią się one zatem głównie charakterem powiązań organizacyjnych.

Porozumienie Zielonogórskie jako organizacja pracodawców może prowadzić działalność gospodarczą, jednak środki uzyskane z takiej działalności nie mogą być przeznaczane na inne poza statutowymi celami. Nie mogą zatem w ramach istnienia takiej struktury być przekazane na podział między członków.

Członkami jak sama nazwa wskazuje mogą być pracodawcy w rozumieniu art. 3 kodeksu pracy, a zatem „jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników”.

Środki potrzebne do działania takich organizacji pochodzą z prowadzonej przez nie działalności, składek, darowizn i spadków. Organizacje pracodawców są zwolnione z podatków w takim samym zakresie jak stowarzyszenia.

Oprócz możliwości samego zrzeszania się organizacje pracodawców na mocy ustawy otrzymały szerokie uprawnienia związane z możliwością opiniowania i zgłaszania wniosków dotyczących zmian legislacyjnych. W przypadku skierowania wniosku przez taką organizację do posła lub organu państwowego, adresat wniosku zobowiązany przedstawienia swojego stanowiska organizacji w ciągu 30 dni.

Wracając do samego Porozumienia Zielonogórskiego jest to zatem federacja związków, która zrzesza związki pracodawców ochrony zdrowia z 16 województw, na którą przypada jedna taka organizacja.

Inną znaną organizacją pracodawców jest Konfederacja Lewiatan.


aplikant radcowski
Agnieszka Sowińska