wtorek, 16 kwietnia 2013

Przy eksmisji sąd zawsze powinien rozstrzygnąć o prawie do lokalu socjanego - Najnowszy wyrok SN

SN: orzekając o eksmisji, sąd zawsze powinien rozstrzygnąć o uprawnieniu do lokalu socjalnego 2013-04-16
W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu socjalnego sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy - rozstrzygnął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 kwietnia 2013 r. (III CZP 11/13). Zagadnienie prawne dotyczyło wykładni art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) - wątpliwości sądu pytającego dotyczyły kwestii konieczności rozstrzygania o uprawnieniu do lokalu socjalnego w przypadku, gdy orzeczenie już dotyczy eksmisji z tego rodzaju mieszkania.
Zagadnienie ma istotne znaczenie praktyczne. W stanie faktycznym, na kanwie którego zrodziły się wątpliwości sądu, chodziło o eksmisję do noclegowni rodziny z dwójką dzieci. Pozwani zamieszkiwali w lokalu socjalnym należącym do gminy. Sąd rejonowy uznał racje jednostki samorządu i orzekł, że pozwani zajmują lokal bez żadnego tytułu prawnego. Stwierdził jednak przy tym, że art. 14 ww. ustawy nakazuje rozważenie, czy nie przysługuje im prawo do lokalu socjalnego. Sąd rozstrzygnął, że eksmisja rodziny pozostającej w tak trudnej sytuacji materialnej bez przyznania jej prawa do innego mieszkania byłaby niesprawiedliwa i że w sprawie uzasadnione jest żądanie przez pozwanych przyznania lokalu socjalnego.
Gmina w apelacji podniosła, że przytoczony wyżej art. 14 ustawy o ochronie praw lokatorów nie uprawnia sądu do orzekania o prawie do lokalu socjalnego w wyroku, który już dotyczy eksmisji z tego rodzaju mieszkania (ponieważ w przepisie mowa jest jedynie o wyroku dotyczącego eksmisji z lokalu, a nie lokalu socjalnego). Sąd okręgowy postanowił zwrócić się o rozstrzygnięcie tej kwestii do Sądu Najwyższego. Ten przyznał rację wykładni przyjętej przez sąd pierwszej instancji orzekając, że o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego sąd rozstrzyga także w wyroku dotyczącym eksmisji z takiego lokalu.

( źródło Lex Monika Sewastianowicz )

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz