piątek, 5 kwietnia 2013

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

8 lutego 2013 r. Sejm uchwalił nową ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która wchodzi w życie 28 kwietnia 2013 r. Zmiany spowodowane są obowiązkiem wdrożenia do krajowego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Nowe rozwiązania mają na celu zwalczanie zatorów płatniczych poprzez zobowiązanie stron do stosowania krótkich terminów płatności. Do tej pory „silniejsza” strona umowy mogła narzucić swojemu kontrahentowi długie terminy zapłaty, które dla tego drugiego nie były korzystne.


Zgodnie z nowymi przepisami, termin zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami nie powinien przekraczać 60 dni. Może on zostać wydłużony tylko po spełnieniu określonych warunków. W przeciwnym razie wierzyciel będzie mógł naliczyć odsetki za opóźnienie w wysokości tzw. odsetek podatkowych, które obecnie wynoszą 11,5 proc.

Inaczej sprawa wyglądać będzie w transakcjach na linii przedsiębiorca-podmiot publiczny. Jeśli to strona państwowa jest dłużnikiem, termin zapłaty wynosić ma nie więcej niż 30 dni. Opcja wydłużenia do 60 dni przysługiwać będzie w przypadku „obiektywnie uzasadnionych elementów umowy”. Osobno ujęto podmioty lecznicze – tutaj termin wyniesie z zasady 60 dni.

Wśród nowych rozwiązań znalazł się też 30-dniowy termin na tzw. procedurę badania towaru lub usługi (w celu potwierdzenia zgodności z umową).

Pewne novum stanowi także tzw. stała rekompensata o równowartości 40 euro – ma ona pokrywać wydatki związane z próbami odzyskania należności przez wierzyciela.Uprawnienie do naliczenia tej kwoty możliwe będzie od momentu, gdy wymagalne staną się odsetki za opóźnienie w płatnościach, bez odrębnego wezwania do jej zapłaty. Gdy koszty odzyskania należności przekroczą kwotę stałej rekompensaty, wierzyciel będzie mógł uzyskać na drodze sądowej zwrot wszelkich wydatków, jakie poniósł w związku z próbą odzyskania należności.


Ustawa wejdzie w życie 30 kwietnia 2013 r. Tego samego dnia moc utraci dotychczasowa ustawa z 12 czerwca 2003 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz