środa, 8 kwietnia 2015

Darmowa terapia lekowa

Czy lekarz, który otrzymał nieodpłatnie innowacyjne leki w celu przeprowadzenia darmowej terapii na swoich pacjentach obowiązany jest uiścić podatek od spadków i darowizn?
Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Takie stanowisko wynika z  interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach udzielonej 16 lutego 2015 r. (nr IBPBII/1/436-359/14/MCZ). O jej wydanie wystąpił z wnioskiem lekarz, który jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest opieka zdrowotna. Firma ta oferuje usługi, zarówno odpłatne, jak również nieodpłatne, w ramach swojej działalności statutowej oraz na podstawie kontraktu z NFZ. Lekarz zamierza zawrzeć ze spółką „X” umowę darowizny. Jej przedmiotem będzie innowacyjny produkt leczniczy, który przeznaczony jest dla osób chorujących na marskość wątroby na tle zakażenia HCV, którzy wyczerpali wszelkie dostępne formy leczenia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wskazał lekarz, planowaną terapię można określić jako ratującą zdrowie, a nawet życie chorych. Wartość innowacyjnego leku, zgodnie z warunkami umowy wynosi ok. 2.500.000,00 zł. Strony uzgodniły, iż produkt ten będzie stosowany u pacjentów nieodpłatnie. Warto dodać, iż zastosowanie tego leku nie jest finansowane ze środków publicznych NFZ, zatem chory nie ma innej możliwości, aby zostać poddanym takiej terapii. Jak podkreślił lekarz we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, nie osiągnie on żadnej korzyści materialnej z tytułu darowizny. Ponadto nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń wzajemnych wobec darczyńcy na mocy wyżej wymienionej umowy.
We wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej lekarz zawarł dwa pytania:
  1. „Czy stosowanie w grupie pacjentów nieodpłatnego produktu leczniczego spowoduje u nich obowiązek podatkowy określony ustawą o podatku od spadków i darowizn?
  2. Czy otrzymany przez Wnioskodawcę, jako osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i uprawnioną do otrzymania darowizny, produkt leczniczy o określonej wartości w ramach usług szpitalnych, stanowić będzie w opisanym przypadku darowiznę podlegająca podatkowi od spadków i darowizn?”   1
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach udzielił odpowiedzi tylko na pytanie drugie. Odpowiedź jest twierdząca. W zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego stosowania produktu leczniczego przez pacjentów wydano odrębne rozstrzygnięcia. W uzasadnieniu organ powołał się na  art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r., poz. 86 ze zm.), który stanowi, iż podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem” podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy (….) tytułem darowizny. W świetle tego, jeżeli zostanie zawarta umowa darowizny pomiędzy lekarzem, który jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a spółką „X”, na mocy której lekarz nabędzie własność określonej rzeczy (w tym wypadku produktu leczniczego) to podlega z tego tytułu opodatkowaniu podatkiem do spadków i darowizn. Organ wskazał, iż to, że lekarz przekaże otrzymany produkt pacjentom nie wpłynie na podatkowe skutki darowizny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz