piątek, 5 lutego 2016

Kontrola Biura Rzecznika Praw Pacjenta

Zapraszając Państwa na Konferencję przedstawiamy poniżej tekst na temat działań Biura Rzecznika Praw Pacjenta - Kontrola w podmiotach medycznych, która odbędzie się w dniach 25-26 lutego 2016 r. w Bydgoszczy.  ,
 
Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

2 października 2009 Prezes Rady Ministrów powołał na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta Panią Krystynę Barbarę Kozłowską.

Do zakresu działania Rzecznika należy:
 • prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
 • w sprawach cywilnych wykonywanie zadań określonych w art. 55;
 • opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;
 • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta;
 • opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;
 • współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;
 • przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
 • analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;
 • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.
Podczas szkolenie uczestnikom zostaną przekazane informacje na temat sposobu prowadzenia kontroli przez Biuro Praw Pacjenta w tym tak ważne zagadnienia jak :
- jakie dokumentacje należy przedstawić osobą kontrolującym
- do jakich pomieszczeń mają wstęp pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta
- czy osoby kontrolujące mogą wykonywać fotografie w placówce kontrolowanej
- co zawiera protokół pokontrolny i jak można się od niego odwołać
- co placówce może grozić za naruszenie praw pacjenta
Dzięki szkoleniu „Kontrola Biura Rzecznika Praw Pacjenta” uzyskają Państwo praktyczną wiedze dotyczącą sposobu przeprowadzenia kontroli oraz trybu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Biuro.
Szkolenie ma za zadanie przedstawienie Państwu najczęstszych powodów kontroli placówek oraz możliwe wyniki zbadania sprawy na miejscu.
Przekazane zostaną Państwu informacje na temat funkcjonowania Biuro Rzecznika Praw Pacjenta i jakie kwestie osoby kontrolujące najczęściej sprawdzają.

Dariusz Rutkowski

poniedziałek, 9 listopada 2015

Umowy przedszkoli pod lupąZapraszamy na spotkanie menadżerów przedszkoli i żłobków. Opowiemy o ostanich perturbacjach przedszkoli i żłobków z Urzędem Ochorny Konkurencji i Konsumenów. 
Pomożemy uniknać w przyszłości sporów przed UOKiK.

 Spotkanie poprowadzi mec. Agnieszka Sztuwe i mec. Aneta Naworska
Koszt spotkania to 70 zł netto za pierwszą osobę, druga osoba z tej samej placówki płaci 40 zł netto. 


Zapisy przyjmujemy do dnia  17-ego listopada, liczba miejsc jest ogranicozna.

Zapisać można się:
- dzowniąc pod numer telefonu: 504-481-220
- wysyłając mail na adres: sekretariat@knmp.pl
- zgłaszając chęć uczestnictwa na naszym FB

Zapraszamy serdecznie.

środa, 28 października 2015

Czy od przybytku na pewno głowa nie boli? Dziedziczenie długów18 października 2015 r. w życie weszła ustawa zmieniająca m.in. przepisy dotyczące spadkobrania, w tym co najważniejsze dziedziczenia długów. Tak jak dotychczas, obowiązuje nadal art. 1012 k.c., który umożliwia spadkobiercy samodzielną decyzję co do tego czy i w jaki sposób chce przyjąć spadek. Co to oznacza? Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, z tą też chwilą na spadkobierców przechodzą wszystkie prawa i obowiązki zmarłego, czyli zarówno pozostawiony majątek, jak i długi. Jednak dziedzczenie nie jest w tym momencie ostateczne. Osoba, która dowie się o fakcie dziedziczenia (zarówno według ustawy, jak też z testamentu) ma możliwość w terminie 6 miesięcy złożenia oświadczenia czy przyjmuje spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), czy z ograniczeniem odpowiedzialności za długi (tzw. przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza). Może też spadek odrzucić, w takiej sytuacji w ogóle nie ponosi odpowiedzialności za długi spadkodawcy. Oświadczenie można złożyć przed sądem lub u notariusza. Co istotne od 18 października br. brak oświadczenia w w/w terminie oznacza przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale, co niezmiernie ważne, przepis ten ma zastosowanie wyłącznie do spadków otwartych po w/w dacie. Innymi słowy w przypadku, gdy dziedziczymy po osobie, która zmarła np. 16 października br. brak oświadczenia będzie skutkował prostym przyjęciem spadku, a więc naszą odpowiedzialnością za długi spadkodawcy nie tylko z majątku, który otrzymaliśmy, ale również z naszego majątku osobistego i to bez ograniczeń.
Czym jest spis inwentarza, o którym mówią przepisy? Najprościej jest to spis wszystkich aktywów (czyli wszystkich przedmiotów, które zostawił po sobie spadkodawca, a które przedstawiają jakąkolwiek wartość majątkową) oraz pasywów, czyli wszystkich długów spadkodawcy, oczywiście z podaniem wartości jednych i drugich według stanu i cen z chwili otwarcia spadku. Jeśli sporządzimy rzetelny wykaz  inwentarza, nasza odpowiedzialność za długi spadkowe będzie się ograniczała wyłącznie do wysokości tzw. stanu czynnego spadku. Przykładowo, jeśli spadkodawca zostawił nam samochód o wartości 2.000 zł, a jednocześnie miał długi w łącznej wysokości 3.000 zł, będziemy musili spłacić wierzycieli zgodnie ze sporządzonym spisem, ale wyłącznie do  kwoty 2.000 zł. Za pozostałe długi nie będziemy odpowiadać. Warunek jest jeden- musimy sporządzić w/w spis inwentarza i to w sposób, który nie pozwoli nam zarzucić, że podstępnie zatailiśmy jakieś składniki odziedziczonego majątku lub podaliśmy długi, które nie istnieją. Oczywiście spis inwentarza należy złożyć w sądzie lub przed notariuszem (który przesyła go do właściwego sądu), ponieważ kolejnym krokiem jest ogłoszenie przez sąd, że spis ten został złożony.
Co ciekawe o sporządzenie spisu inwentarza może wystąpić do sądu także wierzyciel spadkodawcy, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie wie jeszcze kto odziedziczy pozostawiony majątek.
Czy nowa regulacja będzie lepsza od poprzedniej? W chwili obecnej trudno to ocenić. Podobnie jak w przypadku większości zmian w prawie, dopiero praktyka pozwoli na wychwycenie ewentualnych niedociągnięć i ich poprawę.

Justyna Gabrysiak
aplikant adwokacki

piątek, 9 października 2015

Z prawnikiem przy kawie o...............

  Nie marnuj czasu i już dziś zapisz się na nasze bezpłatne  spotkania z cyklu " Z prawnikiem przy kawie o ......." 

Poniżej prezentujemy harmonogram spotkań. Każde spotkanie trwa około 2 godzin i jest bezpłatne, jednak z uwagi na kamerlany charakter ilość miejsc jest ograniczona dlatego prosimy o wcześniejsze mailowe zapisy. Zgłoszeń można dokonywać pod adresm mailowym: sekretariat@knmp.pl

Zapraszamy serdecznie

22-10-2015 Mobbing spotkanie poprowadzi mecenas Elżbieta Żuchowska

05-11-2015 Czy od przybytku na pewno głowa nie boli? - dziedzicznie długów spotkanie poprowadzi mecenas Justyna Gabrysiak

19-11-2015 Umowy przedszkoli pod lupą - sprawdź czy zgodnie z przepisami przygotowałeś umowę dla rodziców spotkanie poprowadzi mecenas Agnieszka Sztuwe

03-12-2015 Odpowiedzialność za długi małżonka spotkanie poprowadzi mecenas Justyna Gabrysiak


17-12-2015.Droga ku wolności - upadłość konsumencka spotkanie poprowadzi mecenas Agnieszka Sztuwe


07-01-2016 Budowa domu- co powinieneś wiedzieć? Spotkanie poprowadzi mecenas Dawid Chwiałkowski


22-01-2016 Poznaj swoje prawa - zachowaj prawo jazdy spotkanie poprowadzi mecenas Zuzanna Rogińska


11-02-2016 Prawa rodzica - jak uregulować kontakty z dzieckiem spotkanie poprowadzi mecenas Elżbieta Żuchowska


25-02-2016 Sami swoi, czyli sąsiedzi - poznaj swoje prawa i obowiązki spotkanie poprowadzi mecenas Agnieszka Sztuwe


10-03-2016. Alimenty od byłego małżonka spotkanie poprowadzi mecenas Zuzanna Rogińska


24-03-2016 Rozwód bez bólu spotkanie poprowadzi mecenas Elżbieta Żuchowska


07-04-2016 Prawa ojca spotkanie poprowadzi mecenas Zuzanna Rogińska

wtorek, 28 lipca 2015

Lex laboro - czyli blog o prawie pracy

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat prawa pracy zapraszamy na nasz nowy blog Lex Laboro.
Szczególnie polecamy tekst  mec. Zuzanny Rogońskiej o zakazie konkurencj.


Słów kilka o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji ma na celu ochronę interesów pracodawcy, dlatego to w jego gestii leży przedstawienie pracownikowi warunków na jakich ma zostać zawarta. Podstawowe kwestie odnoszące się do zakazu konkurencji zostały uregulowane w Kodeksie pracy (art. 1011 - 1014).
Zakaz konkurencji na gruncie prawa pracy, został zdefiniowany jako: zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy. Swym zakresem obejmuje również zakaz świadczenia przez pracownika pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do pracodawcy. Umowa o zakazie konkurencji może obejmować zarówno okres wykonywania pracy jak i okres po ustaniu stosunku pracy. Czytaj więcej

środa, 8 kwietnia 2015

Darmowa terapia lekowa

Czy lekarz, który otrzymał nieodpłatnie innowacyjne leki w celu przeprowadzenia darmowej terapii na swoich pacjentach obowiązany jest uiścić podatek od spadków i darowizn?
Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Takie stanowisko wynika z  interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach udzielonej 16 lutego 2015 r. (nr IBPBII/1/436-359/14/MCZ). O jej wydanie wystąpił z wnioskiem lekarz, który jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest opieka zdrowotna. Firma ta oferuje usługi, zarówno odpłatne, jak również nieodpłatne, w ramach swojej działalności statutowej oraz na podstawie kontraktu z NFZ. Lekarz zamierza zawrzeć ze spółką „X” umowę darowizny. Jej przedmiotem będzie innowacyjny produkt leczniczy, który przeznaczony jest dla osób chorujących na marskość wątroby na tle zakażenia HCV, którzy wyczerpali wszelkie dostępne formy leczenia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wskazał lekarz, planowaną terapię można określić jako ratującą zdrowie, a nawet życie chorych. Wartość innowacyjnego leku, zgodnie z warunkami umowy wynosi ok. 2.500.000,00 zł. Strony uzgodniły, iż produkt ten będzie stosowany u pacjentów nieodpłatnie. Warto dodać, iż zastosowanie tego leku nie jest finansowane ze środków publicznych NFZ, zatem chory nie ma innej możliwości, aby zostać poddanym takiej terapii. Jak podkreślił lekarz we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, nie osiągnie on żadnej korzyści materialnej z tytułu darowizny. Ponadto nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń wzajemnych wobec darczyńcy na mocy wyżej wymienionej umowy.
We wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej lekarz zawarł dwa pytania:
 1. „Czy stosowanie w grupie pacjentów nieodpłatnego produktu leczniczego spowoduje u nich obowiązek podatkowy określony ustawą o podatku od spadków i darowizn?
 2. Czy otrzymany przez Wnioskodawcę, jako osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i uprawnioną do otrzymania darowizny, produkt leczniczy o określonej wartości w ramach usług szpitalnych, stanowić będzie w opisanym przypadku darowiznę podlegająca podatkowi od spadków i darowizn?”   1
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach udzielił odpowiedzi tylko na pytanie drugie. Odpowiedź jest twierdząca. W zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego stosowania produktu leczniczego przez pacjentów wydano odrębne rozstrzygnięcia. W uzasadnieniu organ powołał się na  art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r., poz. 86 ze zm.), który stanowi, iż podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem” podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy (….) tytułem darowizny. W świetle tego, jeżeli zostanie zawarta umowa darowizny pomiędzy lekarzem, który jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a spółką „X”, na mocy której lekarz nabędzie własność określonej rzeczy (w tym wypadku produktu leczniczego) to podlega z tego tytułu opodatkowaniu podatkiem do spadków i darowizn. Organ wskazał, iż to, że lekarz przekaże otrzymany produkt pacjentom nie wpłynie na podatkowe skutki darowizny.

czwartek, 26 marca 2015

Forum Menadżerów Zdrowia 24 marca 2015r Poznań

Kolejny raz po Warszawie i Toruniu gościłyśmy na Forum Menadżerów Zdrowia, tym razem był to Poznań. Mec. Alicja Siemianowska wystąpiała, z bardzo ciekawą, prelekcją na temat Dokumentacji Medycznej zaś mec. Aneta Naworska opowiadała o Prawach Pacjenta.
Bardzo dziękujemy firmie Mazowieckie Centrum Biznesowe za zaproszenie.
Było miło, rzeczowo a nasze wystąpienia przeniosły się w kuluary.
Już dziś zapraszamy Państwa na kolejne spotkania do Łodzi, Chorzowa i Katowic.

Poniżej fotorelacja.